+421 908 116 181 silvia.kochanova@gmail.com

Ako funguje darovacia zmluva

Jedna z najčastejších otázok, ktoré moji klienti riešia pri predaji svojej nehnuteľnosti, je daňová povinnosť, ktorá im pri tom vzniká. V praxi sa, my makléri, veľa ráz stretávame so špecifickými prípadmi, ktoré už zo svojej podstaty komplikujú samotný predaj.

Pripravte sa na neočakávané situácie a kontaktujte ma cez kontaktný formulár. Spoločne nájdeme riešenie ako predať vašu nehnuteľnosť.

Čo je darovacia zmluva

Na začiatku treba mať istotu, že darovaná  nehnuteľnosť vám skutočne patrí. Vzhľadom na to, že pri darovacej zmluve nevzniká daňová povinnosť, sa niekoľko ľudí popálilo pri jej nesprávnom vyhotovení. V takýchto prípadoch je zväčša neplatná, pretože neobsahuje povinné náležitosti prevodu vlastníctva podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

  • má písomnú formu
  • darca a obdarovaný (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt) sú presne definovaní
  • presná špecifikácia nehnuteľností (katastrálne územie, obec, okres, register, číslo parcely, výmera, druh pozemku, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo; v prípade bytu aj číslo bytu, poschodia, bytového vchodu, spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach a zariadeniach domu, veľkosť spoluvlastníckeho podielu a pod.)
  • v prípade bytu je potrebné aj vyhlásenie správcu domu o tom, že darca nehnuteľnosti nemá nedoplatky spojené s jej užívaním.

Chcem predať darovanú nehnuteľnosť

Ak predávate nehnuteľnosť nadobudnutú darovaním, doklad, ktorý na to potrebujete, je výpis z katastra nehnuteľností. Bez neho nehnuteľnosť zo zákona nie je vaša.

Pokiaľ disponujete darovacou zmluvou, ktorá obsahuje všetky formálne náležitosti, musíte požiadať o vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na to, aby bola nehnuteľnosť vaša je nutné získať právoplatné rozhodnutie o povolení vkladu. Od toho sa určuje aj moment nadobudnutia nehnuteľnosti.

Budem za predaj nehnuteľnosti platiť dane?

Dane z predaja darovanej nehnuteľnosti sa v právnom jazyku viažu na príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností a jedná sa o 19% z predaja.

V prípade, keď predávate nehnuteľnosť po 5 rokoch odo dňa jej nadobudnutia sa nemusíte obávať povinnosti platby daní. Rovnaká doba platí aj vtedy, keď ide o nehnuteľnosť, ktorá je súčasťou obchodného majetku (napr. keď nehnuteľnosť prenajímate) – vtedy musíte počkať 5 rokov od vyradenia z obchodného majetku.

Majte na pamäti, že ak je predaj vašej nehnuteľnosti oslobodený od daňovej povinnosti, neuvádzate ho v daňovom priznaní.

Môžem si uplatniť výdavky pri predaji nehnuteľnosti?

V daňovom priznaní si uplatnite výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti. Ak ste ako obdarovaný oslobodený od dane, zaplatíte daňový výdavok, ktorý vám určí súdny znalec.

Ak vám pri predaji vznikla daňová povinnosť, vtedy sa daňový výdavok rovná cene, za ktorú ste získali svoju nehnuteľnosť, tzv. obstarávacej cene.

Zažili ste niečo, čo vás pri predaji nehnuteľnosti zaskočilo? Dajte nám o tom vedieť dole do komentára.